AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE - telefon 732 733 300 - kontakt@apex-agregaty.pl
0
Twój koszyk
  • Brak produktów

Warunki Gwarancji :
Firma Agregaty Fogo Sp. z o.o. gwarantuje , że dostarczone agregaty prądotwórcze marki Fogo są wolne od wad fizycznych w zakresie elementów oraz wykonania. Agregaty Fogo Sp. z o.o. w Wilkowicach udziela na agregaty prądotwórcze 36 miesięcznej gwarancji na warunkach określonych w niniejszej karcie gwarancyjnej .

Okres obejmowania gwarancji liczony jest od dnia dostawy agregatu do Klienta i nie podlega przedłużeniu nawet, jeśli agregat nie był użytkowany.
Firma Agregaty Fogo Sp. z o.o. zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy lub wymiany każdej części silnika lub prądnicy, która została wykonana wadliwie lub z wadliwego materiału. Koszt transportu agregatu od najbliższego Autoryzowanego Punktu Serwisowego Fogo Sp. z o.o. w celu naprawy lub naprawy gwarancyjnej ponosi nabywca.

Agregaty Fogo Sp. z o.o. zobowiązuje się naprawić każdy produkt lub podzespół wykazujący usterkę zawinioną przez producenta pod warunkiem pisemnego jej stwierdzenia przez Agregaty Fogo Sp. z o.o. w okresie ważności gwarancji. W przypadku wymiany części na nowe , czas gwarancji wydłuża się o okres pobytu agregatu w serwisie. O usterce należy zawiadomić niezwłocznie nie później niż w terminie 5 dni od jej zaobserwowania pod rygorem utraty gwarancji. Naprawy gwarancyjne kompletnych urządzeń są wykonywane w fabrykach producenta Agregaty Fogo Sp. z o.o. lub serwisach wyznaczonych przez Agregaty Fogo Sp. z o.o.

Firma Agregaty Fogo Sp. z o.o. przystąpi do naprawy w terminie 14 dni od dnia pisemnego lub elektronicznego zgłoszenia wady lub usterki. Naprawa nastąpi niezwłocznie biorąc pod uwagę możliwości techniczne , dostępność części zamiennych sprowadzonych z różnych krajów oraz czasu niezbędnego na dojazd serwisantów.

Sprzedający udziela gwarancji, która obowiązuje tylko na terenie Polski. Gwarancja obowiązuje poza granicami Polski tylko w krajach , których Agregaty Fogo Sp. z o.o. posiada autoryzowane przedstawicielstwo sprzedaży lub serwis. Lista serwisów Agregaty Fogo Sp. z o.o. dostępna jest na stronie internetowej www.fogo.pl

Silnik oraz prądnica są objęte gwarancją producenta. Silnik zespołu prądotwórczego oraz prądnice ich producenci bezpośrednio udzielają gwarancji producenta podzespołów na jego zasadach i warunkach. Zatem w kwestiach spornych dotyczących wad silnika lub prądnicy uznanie gwarancji zależy od ich producenta.

Gwarancja nie obejmuje :
- Części podlegających zużyciu takich jak : elementy gumowe i gumowo-metalowe, szczotki, uszczelki, wyłączniki magneto-termiczne itp.
- Materiałów eksploatacyjnych takich jak : filtry, olej silnikowy, płyn chłodniczy, świece itp.
- Części uszkodzonych w wyniku nieprawidłowego użytkowania , wykonywania serwisu lub przeglądu w punktach nie posiadających autoryzacji Firmy Agregaty Fogo Sp. z o.o.
- Części uszkodzonych na skutek nieuważnego lub nieodpowiedniego obchodzenia się z urządzeniem.
- Uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania agregatu niezgodnie z instrukcją obsługi.
- Części uszkodzonych na skutek nieprawidłowego montażu przez osoby nie posiadające upoważnienia wydanego przez firmę Agregaty Fogo Sp. z o.o. ( w szczególności dotyczy agregatów z automatycznym startem i układem SZR).
- Części uszkodzonych na skutek nieprawidłowego podłączenia przez osoby nieposiadające uprawnień elektrycznych.
- Części uszkodzonych na skutek nadmiernej eksploatacji urządzenia.
- Części uszkodzonych w wyniku zaniedbania czynności konserwacyjnych: nie usuwanie zanieczyszczeń z elementów ułatwiających chłodzenie silnika oraz prądnicy.
- Części uszkodzonych z powodów niezależnych od Agregaty Fogo Sp. z o.o. a w szczególności :  wyładowań atmosferycznych, nieprawidłowego transportu, magazynowania oraz działań wojennych czy terrorystycznych lub innych przypadków losowych .
- Produktów ze zmienionymi lub uszkodzonymi tabliczkami znamionowymi, zatartymi numerami seryjnymi.
- Produktów , które zostały podane jakimkolwiek modyfikacjom (np. zbudowanie) bez uzgodnienia warunków technicznych oraz pisemnej zgody wydanej przez Agregaty Fogo Sp. z o.o.
- Produktów uszkodzonych na skutek podłączenia niewłaściwych odbiorników elektrycznych (np. uszkodzonych lub przewymiarowanych).
- Produktów , w których zostały zastosowane nieoryginalne części zamienne lub materiały eksploatacyjne .
- Produktów zalanych niezgodnymi z instrukcją obsługi płynami eksploatacyjnymi , paliwem lub przy użytkowaniu z nieodpowiednią ilością i jakością oleju (poziom oleju należy sprawdzać codziennie lub po każdych 8 godzinach pracy w przypadku ubytku uzupełnić olejem o tych samych parametrach).
- Uszkodzeń spowodowanych poprzez eksploatację agregatu w przestrzeniach zamkniętych bez zapewnienia dostatecznej wentylacji.
- Części uszkodzonych luz zużytych w skutek zanieczyszczenia , które dostało się do silnika poprzez uszkodzony filtr powietrza , a w przypadku prądnicy przez otwory wentylacyjne.
- Silnik , tak jak wszystkie urządzenia mechaniczne, wymagają okresowej obsługi oraz wymiany części. W przypadku normalnego zużycia się części lub silnika naprawa nie jest objęta gwarancją.

• W wyżej wymienionych przypadkach uszkodzeń lub nieprawidłowości w działaniu urządzenia koszty wymiany, robocizny oraz transportu pokrywa nabywca.

Postanowienia dodatkowe :
W celu uzyskania usługi gwarancyjnej kompletnych urządzeń należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym , u którego dokonano zakupu lub z najbliższym Autoryzowanym Punktem Serwisowym firmy Agregaty Fogo Sp. z o.o. informacja na stronie www.fogo.pl lub pod numerem telefonu + 48 65 534 11 80 .

Warunkiem wypełnienia zobowiązań gwarancyjnych przez Agregaty Fogo Sp. z o.o. jest dokonywanie przeglądów okresowych silnika wyłącznie z Autoryzowanych Punktach Serwisowych Agregaty Fogo Sp. z o.o. Przeglądy muszą być przeprowadzone przynajmniej raz w roku i zostać potwierdzone w karcie gwarancyjnej (tabela przeglądów) lub książce serwisowej dostarczonej wraz z dokumentacją agregatu.

W celu uzyskania gwarancji na produkt firmy Agregaty Fogo Sp. z o.o. należy dokonać rejestracji gwarancji na naszej stronie internetowej http://www.fogo.pl/uslugi#instalacje-i-uruchomienia lub wypełnić Kartę Gwarancyjną dołączoną do agregatu, a kopię niezwłocznie przesłać pocztą na adres naszej firmy. Celem realizacji gwarancji należy przedłożyć ważną Kartę Gwarancyjną zawierającą dane nabywcy (nazwa przedsiębiorstwa, nazwisko, adres), datę sprzedaży, numer silnika i numer urządzenia oraz pieczęć Sprzedawcy, wraz z dowodem zakupu (paragonem i fakturą VAT). W przypadku, gdy klient nie przedstawi dowodu zakupu z pierwszą datą zakupu w momencie zgłoszenia usługi gwarancyjnej, okres gwarancji zostanie określony na podstawie daty produkcji produktu oraz wpisu na stronie www.fogo.pl Karta Gwarancyjna bez powyższych danych jest nieważna i nie jest dokumentem upoważniającym do wykonania nieodpłatnych napraw.

Gwaranta przystąpi do wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia naprawy i wykona ją niezwłocznie biorąc pod uwagę techniczne możliwości oraz dostępność części zamiennych sprowadzonych z różnych krajów.

Naprawy gwarancyjne nie będą wykonywane przez Agregaty Fogo Sp. z o.o. poza granicą Polski. Wszelkie naprawy nawet w okresie gwarancji wykonywane poza granicą Polski obciążają kupującego . W sytuacji jednak, jeżeli kupujący zleci wykonanie naprawy za granicą Polski, naprawa będzie odpłatną w zakresie robocizny oraz dojazdu , koszty te określi Sprzedający. Naprawa zostanie wykonana po wcześniejszym wpłaceniu prze Kupującego zaliczki na poczet przyszłej naprawy w wysokości szacunkowych kosztów naprawy oraz dojazdu określonych przez Sprzedającego. Jeżeli uszkodzenie będzie kwalifikowane, jako uszkodzenie polegające naprawie gwarancyjnej, koszty nowych części lub ich naprawy pokryje Sprzedający . Termin przystąpienia do naprawy strony ustalają na 14 dni roboczych od dnia wpłaty przez kupującego zaliczki. Naprawa nastąpi niezwłocznie biorąc pod uwagę techniczne możliwości oraz dostępność części zamiennych sprowadzonych z innych krajów oraz czasu niezbędnego na dojazd serwisantów oraz dostawy części.

Gwarancja jest uzależniona od wywiązania się kupującego z warunków umowy , ze szczególnym uwzględnieniem terminowego dokonania płatności oraz wykonania przeglądów okresowych. Nie dokonanie terminowej płatności albo przeglądu gwarancyjnego wyłącza obowiązki gwarancyjne sprzedającego, gwarancja wygasa.

Kupujący nie ma prawa żądać odszkodowania za szkody i utracone korzyści na majątku i osobie, których doznał lub za które jest odpowiedzialny Uprawniony z Gwarancji, a będące skutkiem awarii agregatu lub wad agregatu, a także wynikających z nieprawidłowego działania lub nie działania agregatu w okresie obowiązywania gwarancji oraz po jej upływie. Wyłącza się prawo dochodzenia przez strony odszkodowania za poniesioną szkodę oraz szkody pośrednie w tym utracone korzyści.

Lista czynności serwisowych oraz ich okresowość znajduje się w instrukcji obsługi agregatu. Udzielenie przez Gwaranta gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego w stosunku do Sprzedawcy, wynikających z Ustawy z dnia 27 Lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

KARTA GWARANCYJNA WYKONANA JEST W DWÓCH JEDNAKOWYCH KOPIACH-ORYGINAŁ DLA KUPUJACEGO, KOPIA DLA FIRMY AGREGATY FOGO SP. Z O.O.
 

KOPIE NALEŻY NIEZWŁOCZNIE PO ZAKUPIE ODESŁAĆ NA ADRES :
Agregaty Fogo Sp. z o.o.
Wilkowice ul. Święciechowska 36
64-115 Święciechowa