AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE - telefon 732 733 300 - kontakt@apex-agregaty.pl
0
Twój koszyk
  • Brak produktów

Warunki Gwarancji :
Agregaty Fogo Sp. z o.o. gwarantuje , że dostarczone agregaty prądotwórcze są wolne od usterek w zakresie elementów i wykonywania. Agregaty Fogo Sp. z o.o. udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od dnia dostawy agregatu do Kupującego. Czas gwarancji nie podlega przedłużeniu, nawet jeśli agregat nie był używany. Gwarancja obejmuje produkty dostarczone bezpośrednio przez Sprzedawcę na warunkach określonych w niniejszej karcie gwarancyjnej i użytkowanych z obciążeniem nie mniejszym niż 30% .

Postanowienia dodatkowe :
Agregaty Fogo Sp. z o.o. objęte są podstawowym okresem gwarancyjnym 12 miesięcy z limitem 1000 godzin pracy (limit nie dotyczy agregatu z silnikiem VOLVO). Agregaty pracujące jako zasilanie rezerwowe objęte są 60 miesięcznym okresem gwarancji obwarowanym limitem 1000 godzin pracy .

Warunkiem wypełnienia zobowiązań gwarancyjnych przez Agregaty Fogo Sp. z o.o. jest dokonywanie przeglądów okresowych silnika wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych Agregaty Fogo Sp. z o.o. Przeglądy muszą być potwierdzone w karcie gwarancyjnej lub książce serwisowej.

Listę autoryzowanych punktów serwisowych można uzyskać na stronie internetowej www.fogo.pl lub telefonicznie +48 65 534 11 80. Lista czynności serwisowych oraz ich okresowość znajduje się w instrukcji obsługi agregatu.

Gwarancja nie obejmuje :
 
1. Części podlegających zużyciu takich jak np. wibroizolatory , paski klinowe tip.
2. Części oraz płynów eksploatacyjnych takich jak : filtry , olej silnikowy , płyn chłodniczy , świece itp.
3. Części uszkodzonych przez nieprawidłowe użytkowanie lub wykonywanie serwisu przez osoby nie uprawnione przez Agregaty Fogo Sp. z o.o. do jego wykonania.
4. Części uszkodzonych na skutek nieuważnego lub nieodpowiedniego obchodzenia się z urządzeniem.
5. Części uszkodzonych na skutek nieprawidłowego montażu przez osoby nieupoważnione przez Agregaty Fogo Sp. z o.o.
6. Części uszkodzonych na skutek nadmiernej eksploatacji materiałów i urządzenia.
7.Części uszkodzonych na skutek zaniedbań w czynnościach konserwacyjnych.
8. Części uszkodzonych z powodów niezależnych od Agregatów Fogo Sp. z o.o. a w szczególności wyładowań atmosferycznych , działań wojennych czy terrorystycznych oraz innych przypadków losowych.
9. Spalenia się agregatu lub pożaru z jakiejkolwiek przyczyny.
10. Produktów ze zmienionymi lub uszkodzonymi tabliczkami znamionowymi.
11. Produktów , które zostały podane jakimkolwiek modyfikacją bez pisemnej zgody producenta Agregaty Fogo Sp. z o.o.
12.Produktów uszkodzonych w skutek podłączenia niewłaściwych (np. uszkodzonych) odbiorników.
13.Produktów , w których zostały zastosowane nieoryginalne części zamienne lub inne materiały eksploatacyjne.
14. Produktów zalanych niezgodnymi z instrukcją obsługi płynami eksploatacyjnymi lub nieodpowiednim paliwe.
15. Baterii akumulatorów po podstawowym okresie gwarancji( standardowo akumulator objęty gwarancją 12 miesięczną).
16. Innych elementów podlegających naturalnemu zużyciu oraz następstw ich uszkodzeń w okresie udzielonej gwarancji lub uszkodzeniu/ zniszczeniu zgodnie z przeznaczeniem ( wkładki bezpiecznikowe, elementy gumowe itp.).

Agregaty Fogo Sp. z o.o. naprawi każdy produkt lub podzespół wykazujący usterkę zawinioną przez producenta , pod warunkiem pisemnego stwierdzenia usterki w okresie ważności gwarancji. W przypadku wymiany części agregatu/zespołu prądotwórczego na nowy , czas gwarancji wydłuża się o okres niesprawności agregatu. Gwarancja na części agregatu (nie dotyczy agregatu)  biegnie od nowa jedynie w sytuacji , gdy cała uszkodzona z uwagi na daną część została wymieniona na nową.
O usterce należy zawiadomić niezwłocznie nie później niż w terminie 5 dni od jej zaobserwowania , pod rygorem utraty gwarancji.
Naprawy na koszt Agregaty Fogo Sp. z o.o. są wykonywane w fabryce producenta Agregaty Fogo Sp. z o.o.
Sprzedający udziela gwarancji, która obowiązuje tylko na terenie Polski . Gwarancja obowiązuje poza granicami Polski tylko w krajach , w których Agregaty Fogo Sp. z o.o. posiada autoryzowane przedstawicielstwo sprzedaży lub serwis .
Naprawy gwarancyjne nie będą wykonywane poza granicami Polski . Wszelkie naprawy nawet w okresie gwarancyji poza granicami Polski obciążają Kupującego. W sytuacji jeżeli Kupujący chce aby Sprzedawca wykonywał naprawę za granicą Polski naprawa taka będzie naprawą w zakresie robocizny oraz dojazdu. Naprawa zostanie wykonana po wcześniejszym wpłaceniu przez Kupującego zaliczki na poczet przyszłej naprawy w wysokości szacunkowych kosztów naprawy. Jeżeli uszkodzenie będzie kwalifikowane jako uszkodzenie podlegające naprawie gwarancyjnej , koszty nowych części lub ich naprawy pokryje Sprzedający.
Na silnik zespołu prądotwórczego oraz prądnicę Agregaty Fogo Sp. z o.o. udziela jedynie gwarancji producenta silników i prądnic na jego zasadach i warunkach danego producenta. W tym zakresie spółka Agregaty Fogo jest jedynie przedstawicielem producenta silników oraz prądnic –gwaranta. Uznanie gwarancji zależy od producenta.